مهدیه

تاریخ تولد: 87/03

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

نام اثر: مزرعه پدر بزرگ

شاخه هنری: نقاشی