مهدیار

تاریخ تولد: 1381

جنسیت: پسر

پروژه: تهران از نگاه بچه ها

عنوان اثر: آلودگی شهر تهران

تاریخ انجام اثر: 11 سالگی

شاخه هنری: نقاشی