مهداد

تاریخ تولد: 1394/1

جنسیت: پسر

پروژه: حیوانات

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: نقاشی 

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک