مهبد

تاریخ تولد: 1392/08

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری:نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: مهبد و خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر:1396/10

پروژه: من و بابام

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: من و بابام داریم می ریم پارک و بابام اومده رو دوش من سوار شده بعد افتادم و آمبولانس اومده من رو سوار کرد. 

تاریخ انجام اثر:1396/09

پروژه: جاده های ایمن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر:1396/09

پروژه: جاده های ایمن

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :مرغ من نوک دارد

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :مرغ من نوک دارد

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر: پرنده ای در باران

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی