نام هنرمند: دنیا ستاریان

تاریخ تولد: 92/09

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام رفتیم کیش داریم بازی می کنیم و رفتیم خوراکی خریدیم دوست دارم بابام برم کیش و بریم شمال

نام هنرمند: آوا معصومی

تاریخ تولد: 92/09

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام داریم تو جنگل غذا می خوریم داریم از این گل ها می خوریم، این جنگله خیلی عجیب غریبه همه رنگاش فرق داره

نام هنرمند: رستا علمداری

تاریخ تولد: 92/11

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

نام هنرمند: ایمان ضرابی

تاریخ تولد: 92/9

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

نام هنرمند: پارسا صادقی

تاریخ تولد: 92/07

پروژه : من و بابام

 تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام رفتیم پارک دارم سرسره بازی می کنم، با ماشینمون رفتیم، ماشینمون سبزه توسانه. مامانم داداشم بغلشه نشسته

نام هنرمند: آروشا طلوع شریفی

تاریخ تولد: 92/10

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

نام هنرمند: بارمان ورشوساز

تاریخ تولد: 92/11

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: اینجا من و بابام رفتیم شهربازی آریا

نام هنرمند: بامداد نجفی

تاریخ تولد:  92/12

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام رفتیم مهمونی تولد آریاس داریم بازی می کنیم اینام زمینه. مامانم هم نشسته داره نگاه می کنه مل رو.

نام هنرمند: نورا بیرانی

تاریخ تولد: 92/10

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام با هم رفتیم پارک و کلی بازی کردیم

نام هنرمند: امیرعلی حاجیان

تاریخ تولد: 92/8

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام داریم می ریم بیرون مثلا مامانم داره ازمون عکس می گیره بابام تو خونه لباس سفید می پوشه این قرمزه هم چراغ راهنماییه.

نام هنرمند: کارن شجاع

تاریخ تولد: 92/09

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام رفتبم فوتبال داریم شوت می زنیم. اینا یه عالمه توپ گردن آبیه

نام هنرمند: امیرحسین رسولی

تاریخ تولد: 92/9

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

نام هنرمند: بنیتا پورسعید

تاریخ تولد: 92/12

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام رفتیم بلغارستان دارسم چرخ و فلک بازی می کنیم خیلی خوشحالیم

نام هنرمند: کیمیا آهنگران

تاریخ تولد: 92/11

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام داریم تو پارک می دوییم و خوشحالیم بعد بابام می ره خونه منو جا می ذاره و شیطونی می کنه اونم ماشین بابامه

نام هنرمند: مهبد محمود زاده

تاریخ تولد: 92/8

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام داریم می ریم پارک و بابام اومده رو دوش من سوار شده بعد افتادم و آمبولانس اومده من رو سوار کرد

نام هنرمند: لیانا هادی زاده

تاریخ تولد: 92/2

پروژه : خانواده برفی

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام رفتیم جنگل شمال داریم بازی می کنیم با هم

نام هنرمند: بنیامین قربانی

تاریخ تولد: 92/11

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام رفتیم پارک سرسره بازی می کنیم این ها هم رنگ دیواره پارکه با بابام تو پارک آب وآتش بدو بدو می کنیم مخصوصا وقتی من می رم دور میام هم می دوئه میاد دنبالم

نام هنرمند: بهامین عندلیب

تاریخ تولد: 96/6

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

نام هنرمند: آرتین پرویزی

تاریخ تولد: 90/11

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

نام هنرمند: هومان مرادی

تاریخ تولد: 91/05

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: پیمان- پدرم

نام هنرمند: آرال افصحی

تاریخ تولد: 90/08

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: پیاده روی در هوای آلوده

نام هنرمند: کیاشا نمینی

تاریخ تولد: 91/08

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام در زمین فوتبال

نام هنرمند: آرتین بهرورزان

تاریخ تولد:  91/05

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابا وقتی سرکار بابام رفتیم

نام هنرمند: رادین لاجوردی

تاریخ تولد: 91/06

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: روز خوبم با بابام – بازی کردن با هم

نام هنرمند: ارس حمود آبادی

تاریخ تولد: 90/12

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: پدر و پسر

نام هنرمند: امیرحسین رمضان

تاریخ تولد: 90/09

پروژه : من و بابام

 تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: جای خیلی رنگی – بازی با سرسره رنگی

نام هنرمند: امیرمحمد شریفی

تاریخ تولد: 90/06

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر:96/10

توضیحات: من و بابام با هم دوستیم

نام هنرمند: سلین اخضری

تاریخ تولد: 91/07

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: گل های رنگی – داریم سلفی با هم عکس می گیریم

نام هنرمند: آنیسا الماسیان

تاریخ تولد: 91/04

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابا در صحرا

نام هنرمند: سیندخت اسماعیلی

تاریخ تولد: 90/10

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: کارمند – من و بابا در سرکار

نام هنرمند: پرشان محمدی

تاریخ تولد: 91/01

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابا در سیاره خورشیدی

نام هنرمند: یاسمین امینی

تاریخ تولد: 90/08

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: دنبال بازی با بابام داره می یاد دنبالم تا من و بگیره برای همین بابام کوچکتر از من

نام هنرمند: کوثر صادق زاده

تاریخ تولد: 90/08

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: روزهای خوش با بابام – روز خوب با پدر

نام هنرمند: بردیا ثابتی

تاریخ تولد: 91/01

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: رونالدو – بازی فوتبال با بابا

نام هنرمند: سینا نیکخواه

تاریخ تولد: 91/02

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابا – بابا می خواست بره چیزی رو از اون بالا بیاره من رفتم بالای نردبان تا براش بیارم و همقد بابام شوم

نام هنرمند: سمیر سمیعی

تاریخ تولد: 90/08

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: فروزن

نام هنرمند: بهداد آذر فر

تاریخ تولد: 90/06

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: من و بابام

نام هنرمند: مهرسام اسلامیان

تاریخ تولد: 90/05

پروژه : من و بابام

تاریخ انجام اثر: 96/10