ملیکا

تاریخ تولد: 1387/02

جنسیت: دختر

نام اثر: ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: طراحی یک خیابان از شهر

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: کوچه و محله من

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماسک سیمرغ

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: نقاشی