معین الدین

تاریخ تولد: 1392/7

جنسیت: پسر

نام اثر: گاو آبی

تاریخ انجام اثر: 1396/10

پروژه: آشنایی با گاو

نام مربی: نی نا غریب زاده

استان: بوشهر

پروژه: روز جهانی صلح

تاریخ انجام اثر: 1396/6

نام اثر: پرنده

تاریخ انجام اثر: 1395/6