مصلحه سادات

تاریخ تولد: 1394/01

جنسیت: دختر

نام اثر: وقتی پدر از سفر برگشت

تاریخ انجام اثر: 1398/01

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خانواده من

تاریخ انجام اثر: 1398/01

شاخه هنری: نقاشی