مصطفی

تاریخ تولد: 1383/09

جنسیت: پسر

نام اثر: ماسک ماهی

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری:حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

 

نام اثر: کاراکتر نمایش – مرغ ماهیخوار

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی