مریم

تاریخ تولد: 1384

جنسیت: دختر

عنوان اثر: قطع درختان

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

مربی: مرجان شمشیرساز

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی