محمد

تاریخ تولد: 1390/6

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: کره زمین و عجیب غریب ها

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران/خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: فرش

عنوان اثر : زیگزاگ

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: فرش

عنوان اثر : نقوش حیوانی در فرش

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: فرش

عنوان اثر :اسب