محمد ماهان ملازاده

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1389/03/09

شهر: تهران

عنوان اثر: رنگها و پرچمها

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: انسان و محیط زیست

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: کوبیسم زن و مرد

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: انسان نابودگر

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: گواش و ماژیک

عنوان اثر:سلام ابرقهرمان

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر:سنگ قبر آرزو

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر:گاو ماهی من

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: کرمان

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: زندگی پس از زندگی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: انسان در میان حیوانات

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: هلال احمر

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: چرخه زندگی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خانه زنبور

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مرگ بر ظلم

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی