محمد فواد

تاریخ تولد: 1389/10

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: حجم

پروژه: حیوانات در حال انقراض

نام اثر: پلنگ

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض

نام اثر: سنجاب لرستانی