محمد حسین

تاریخ تولد: 1389/7

جنسیت: پسر

نام اثر: یوزپلنگ ایرانی

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی