محمد امین

تاریخ تولد: 1391/8

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : کفشدوزک

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر: حاجی فیروز