محمدامین

تاریخ تولد: 1391/08

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: سفر

توضیحات: پوشاک زنان عربی

نام اثر: خانه

تاریخ انجام اثر: 1397/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شکل سازی

نام اثر :پل

تاریخ انجام اثر:1396/11

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بدن

توضیحات: بریم پارک

نام اثر :پل

تاریخ انجام اثر:1396/06

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :طبیعت

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت

نام اثر :درخت و میوه های سیب

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت

نام اثر :کوه و درخت

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت