محدثه

تاریخ تولد: 1388/06

جنسیت: دختر

نام اثر: مهدکودک

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری:حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: طراحی  شهر

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی