متین

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1389/05

عنوان اثر: حیوانات جنگل

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: داستان و تصویرسازی توسط کودک خلق شده است. 

متن اثر: 

حیواناتی در جنگل بودند و با هم حرف می زدند. ولی یوزپلنگ در گوشه ای نشسته بود و حرف نمی زد. سیر متوجه او شد و پرسید: «چرا این قدر ناراحت هستید!»

یوزپلنگ با صدای غمگینی گفت: «به خاطر اینکه م در حال منقرض شدن هستیم .»

فیل با تعجب پرسید: «همان طور که دایناسورها منقرض شدند.» یوزپلنگ گفت: «بله»  آهو گفت: «ناراحت نباش چون من شنیدم که انسان ها دارن از یوزپلنگ ها محافظت می کنند و نمی گذارند که این اتفاق بیفتد.»

یوزپلنگ با خوشحالی گفت چه خبر خوبی خیلی خوشحال شدم .

دبستان پسرانه بادبادک

عنوان اثر: سفر به سرزمين رنگ ها، رنگ هاي سرد و گرم

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی