متین

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/04

نام اثر: عشق

تارخ انجام اثر: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: Johanes förskolan

شاخه هنری: نقاشی