متین

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1388/11

عنوان اثر: مرد و هندوانه و پرتقای

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: متن و تصویرسازی اثر توسط کودک خلق شده است.

متن اثر: یکی بود یکی نبود غیر از خدا کسی نبود. یک پرتقال بود که نام او پرتقای بود و یک دوست داشت به نام هندوان یک روز یک آقایی رفت به میوه فروشی هندوان را داخل کیسه انداخت پرتقای هندوان را دید و خودش را داخل کیسه انداخت و آقا او را برد به خانه اش هندوان را برداشت برد شست و چنگال را برداشت یک قاچ بزند پرتقای پرید و با چنگال با آقا جنگید هندوان هم یک چنگال برداشت با مرد جنگید هندوان چنگال مرد را پرت کرد پرتقای با چنگال مرد را زد و مرد پایش زخم شد و پایش را گچ بست و مرد فرار کرد.

دبستان پسرانه بادبادک

عنوان اثر: دریای زیبا

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: متن و تصویرسازی اثر توسط کودک خلق شده است.

متن اثر: دریای زیبا پر جنبجوش است

گاهی به بالا گاهی در خروش است

دریا چه زیباست

وای چه بزرگ است

کشتی بسیار در آن روان است.

ماهی بسیار در آن چه پیداست

عنوان اثر: سفر به سرزمين رنگ ها، رنگ هاي سرد و گرم

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی