مبین عکاف زاده

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/05/13

شهر: تهران

کعنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: کولاژ