مایا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/04

عنوان اثر: کفشدوزک

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حشرات

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن