ماکان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/09

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: اسب

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: مار

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: دایناسور دنیو

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ربات موشکی

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: دورریزها

شاخه هنری: حجم سازی