ماهان

تاریخ تولد: 1392/2

جنسیت : پسر

پروژه:پوشاک

تاریخ انجام:96/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:پوشاک

تاریخ انجام:96/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:پوشاک

تاریخ انجام:96/07

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: من و اعضای بدن

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:طبیعت

عنوان اثر : درخت سیب

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:طبیعت

عنوان اثر : درخت