ماهان

تاریخ تولد: 1393/12

جنسیت: پسر

عنوان اثر: فیل

تاریخ انجام اثر: 1397/8

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: هشت پا

تاریخ انجام اثر: 1397/8

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی