ماهان سبزعلی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/12/10

شهر: تهران

عنوان اثر: ماهان و خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژِیک