مانی

تاریخ تولد: 1392/3

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/12

 پروژه: بدن

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: آدم کشیدم که خودم رو کشیدم برای مامان و بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: اعضای بدن – صورت

تاریخ انجام اثر: 1396/06

نام اثر: خرس سیاه بلوچ

عنوان پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/7

پروژه: شهر من تهران

عنوان اثر: خونمون

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : نوروز

عنوان اثر : عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : مار قدیمی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : خودم