مانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1386/02

تاریخ انجام اثر: 1397/04

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تصويرسازي گياهان گوشتخوار

دبستان پسرانه بادبادک