مانی

تاریخ تولد: 1390/9

جنسیت: پسر

نام اثر: جنگل و حیوانات

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

تاریخ انجام اثر: 1396/4

پروژه: من چه شکلی هستم

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده