مانی

تاریخ تولد:1390/12

جنسیت : پسر

نام اثر: لاک پشت پوزه عقابی

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: محیط زیست

نام اثر :آدم ماری

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: طبیعت، آدم و حیوانات عجیب و غریب

نام اثر :خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر :2 تا آدم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت