مانی

تاریخ تولد: 1390/6

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران/خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : خروس زری پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طراحی از چهره دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : فرش نمدی ترکمن

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : فرش

عنوان اثر : سوارکار و اسب

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : تصویرسازی از داستان جمشید شاه

عنوان اثر : دیو