مانی مهر

تاریخ تولد: 1389/6

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی