مانی اقبال نیا

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/10/28

شهر: تهران

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: حجم سازی

تکنیک یا ابزار: