مانی ابراهیمی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 396/11/18

شهر: تهران

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: حجم سازی