مانیا عباسی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393

محل تولد: شیراز 

عنوان اثر: رقص بادبادکها

تاریخ انجام اثر: 1397/12/05

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: جاده

تاریخ انجام اثر: 1398/09/17

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: شادی

تاریخ انجام اثر: 1399/05/12

شاخه هنری: نقاشی