مانلی

تاریخ تولد: 1392/02

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

 پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حلزون و آدم بدجنس

تاریخ انجام اثر: 1397/03

 پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی