مانلی

تاریخ تولد:1390/10

جنسیت : دختر

نام اثر :درخت گل

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من ، هر آنچه که من دوست دارم

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :رنگین کمان

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :کارت پستال نوروز

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز

نام اثر :سفره هفت سین

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز