ماندانا

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت: دختر

نام اثر: شهر صلح

تاریخ انجام اثر: 1398/06/28

شاخه هنری: نقاشی