لیلی

تاریخ تولد: 1393/05

جنسیت: دختر

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه : خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه : یلدا

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دارم انارم رو می خورم

عنوان اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه : شادی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دارم انارم رو می خورم

عنوان اثر: وقتی لیلی خوشحاله

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه : شادی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دارم انارم رو می خورم