لیانا

تاریخ تولد: 1393/02

جنسیت: دخترa

تاریخ انجام پروژه: 1396/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: عمونوروز و لیانا

تاریخ انجام پروژه: 1397/03

 پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام پروژه: 1397/03

 پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

توضیحات: من و بابام رفتیم جنگل شمال داریم بازی می کنیم با هم

تاریخ انجام پروژه: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: جاده های ایمن

نام اثر :آدمک

تاریخ انجام پروژه: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: خط

تکنیک انجام اثر: خط خطی

شاخه هنری: نقاشی