لیانا محمودی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/11/03

عنوان اثر:وقتی زمین خشک می شود

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر:مدرسه موسیقی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر:شام آخر

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش

عنوان اثر:آدم عجیب

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش و پاستل

عنوان اثر:آقای کاراواجو

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: پاستل

عنوان اثر:کودک

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر:ساندویچ بزرگ

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر:بازیافت و پرنده

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: پاستل

 عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک یا ابزار: کلاژ و آبرنگ

 عنوان اثر:

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک یا ابزار: جاپ با گواش

 عنوان اثر: وسایل نقلیه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ 

 عنوان اثر: حیوانات

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ