لیانا عصار

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/12/25

شهر: تهران

عنوان اثر: زمین خشک می شود

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر: آینه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری:نقاشی