لیانا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/07

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: مجسمه سازی

پروژه: آشنایی با هنرمندان بزرگ (بازآفرینی آثار پرویز تناولی)

توضیحات: “این یه شیره که دهنش بازه، اینم دندوناشه، ولی پاهاش زیاده مثل هشت پا.”

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبان