باران

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/06

نام اثر: درخت و کوه و آب

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : طبیعت

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آدمک

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:حجم سازی

نام اثر :برج میلاد و کوه و خانواده من

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:طبیعت

نام اثر: درخت بلند

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:طبیعت

نام اثر: مامانم و گنجشک و درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:طبیعت

نام اثر : خاله گل بهار 

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : برج میلاد و خونمون

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: شهر من تهران