فهام 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/04

عنوان اثر: فيلي با گوشهاي صورتي

تاریخ انجام اثر: 1401

تركيب مواد