فرین

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/09

نام اثر: زنبورهای نیم رخ

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خانواده من

تاریخ انجام اثر: 1397/08

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: المر

تاریخ انجام اثر: 1397/04

شاخه هنری: نقاشی