فربد احمدوند

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/04/25

شهر: تهران

عنوان اثر: هیپنوتیزم

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار:

عنوان اثر: رادیواکتیو

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار:

عنوان اثر: شهر خوراکی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: