فراز

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/02

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی