فراد 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/10

عنوان اثر: پاتو از گلیمت درازتر نکن

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکوپندار

عنوان اثر: مار از پونه بدش میاد دم خانه اش سبز میشه

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: تصویرسازی پوشش زنان خراسان

تاریخ انجام اثر: 1397/05

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تصویرسازی افسانه های ایرانی

توضیحات: پوشش و برقه های زنان خراسان