آنیتا اسدنژاد

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1398/08/06

شهر: تهران

عنوان اثر: لبخند سوزان مونالیزا

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: 

عنوان اثر: امید پنهان

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: 

عنوان اثر: علی کوچیکه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: